Facing the Otherness: Crossing the Finnish-Soviet Estonian Border as Narrated by Finnish Tourists

Authors

  • Kirsi Lauén Karelian Institute, University of Eastern Finland, Finland

DOI:

https://doi.org/10.3384/cu.2000.1525.1461123

Keywords:

Finnish-Soviet Estonian border, Soviet Estonia, Finnish tourism, narrative, other-ness

Abstract

This study examines Finnish travellers’ experiences of travelling across the sea frontier between Finland and Soviet Estonia during the period of 1965–1991. The article focuses on the narratives of Finnish tourists about border crossings and cultural encounters. The analysis concentrates on travellers’ relations and conceptions of the former Soviet Estonia and their descriptions of facing cultural otherness during their travels. The concept of otherness is used as an analytical tool to interpret the narratives.

References

Research Material

Writing collection: There was a time in Georg Ots [Silloin kerran Georg Otsilla]/Across the Gulf of Finland [Yli Suomenlahden], (2009–2010), Folklore Archives of the Finnish Literature Society (SKS), Helsinki.

Literature

Alenius, Kari (2002): “The Images of Neighbours: Estonians and their Neighbours”, Kari Alenius & Olavi K. Fält & Seija Jalagin (eds), Looking at the other: historical study of images in theory and practice, Acta Universitatis Ouluensis, Series B, Humaniora 42, Oulu: Oulun yliopisto, 59–79.

Alvarez, Robert R. Jr (1995): The Mexican-US border: The Making of an Anthropology of Borderlands, Annual Review of Anthropology, 24, 447–470. DOI: 10.1146/annurev.an.24.100195.002311

Anttonen, Pertti & Matti Kuusi (1999): Kalevala-lipas. Uusi laitos, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Assmuth, Laura (2007): “Identiteetit Venäjän, Viron ja Latvian rajalla”, Erilaisuus, Idäntutkimus, 14:4, 47–58.

Barth, Fredrik (1969): “Ethnic Groups and Boundaries, Introduction”, Fredrik Barth (ed.) Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Difference,Scanvinavian University Books, Bergen, 9–38.

Bhabha, Homi, K. (1994): The Location of Culture,London and New York: Routledge.

Bruner, Jerome (1990): Acts of Meaning, Cambridge: Harvard University Press.

Delanty, Gerard (2011): “Cultural Diversity, Democracy and the Prospects of Cosmopolitanism: A Theory of Cultural Encounters”, The British Journal of Sociology, 62:4, 633–656. DOI: 10.1111/j.1468-4446.2011.01384.x

Downton, Paul F. (2009): Ecopolis: Architecture and Cities for Changing Climate,Future City, Vol. 1, Dordrecht: Springer Science + Business Media.

Duncan, James & Derek Gregory (eds) (2007): Writes of Passage: Reading Travel Writing,London & New York: Routledge.

Embassy of Finland in Tallinn: Finland and Estonia: http://www.finland.ee/public/default.aspx?nodeid=40615&contentlan=2&culture=en-US (accessed 04 June 2014).

Ermolaev, Herman (1997): Censorship in Soviet Literature 1917–1991, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, INC.

Estonian Embassy in Helsinki: Estonia and Finland: http://www.estemb.fi/eng/estonia_and_finland (accessed 04 June 2014).

Graf, Mati & Heikki Roiko-Jokela (2004): Vaarallinen Suomi: Suomi Eestin kommunistisen puolueen ja Neuvosto-Viron KGB:n silmin,Jyväskylä: Minerva.

Hallam, Elizabeth & Brian V. Street (2000): “Introduction: Cultural Encounters – Representing ‘Otherness’”, Elizabeth Hallam & Brian V. Street (eds), Cultural Encounters: Representing ‘Otherness’,London and New York: Routledge, 1–10.

Hall, Stuart (1997): “The Spectacle of the ‘Other”, Stuart Hall (ed.), Representation: Cultural Representations and Signifying Practices,London: Sage Publications, 223–279.

Hall, Stuart (2002): “Kulttuuri, paikka, identiteetti”, Mikko Lehtonen & Olli Löytty (eds), Erilaisuus,Tampere: Vastapaino, 85–128.

Izotov, Alexander & Jussi Laine (2013): “Constructing (Un)familiarity: Role of Tourism in Identity and Region Building at the Finnish-Russian Border”, European Planning Studies, 21:1, 93–111. DOI: 10.1080/09654313.2012.716241

Latvala, Pauliina & Kirsi Laurén 2013: “The Sensitive Interpretation of Emotions: Methodological Perspectives on Studying Meanings in Oral History Texts”, Frog & Pauliina Latvala (eds) with Helen F. Leslie, Approaching Methodology. Second revised edition with an introduction by Ulrika Wolf-Knuts, Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksia, Humaniora 368, 249–266.

Lukkari, Matti (1996): Viron itsenäistyminen: Kerran me voitamme kuitenkin, Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.

Löytty, Olli (2005): “Toiseus. Kuinka tutkia kohtaamisia ja valtaa”, Anna Rastas & Laura Huttunen & Olli Löytty (eds), Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta, Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy, 161–189.

Made, Vahur (2002): The Baltic Issue during the Cold War, Eero Medijainen and Vahur Made (eds) Estonian Foreign Policy at the Cross-Roads, Kikimora Publications, Series B:26: Helsinki, 113–129.

Nupponen, Sakari (2007): Aikamatka hotelli Viruun, Ajatus Kirjat, Helsinki: Gummerus Kustannus Oy.

Onnela, Tapio (1998): ”Virossa 1980-luvun alussa: salakuljetusta ja ’demagoogillist hirmuttamist’”, Kari Immonen & Tapio Onnela (eds), Suomi ja Viro: yhdessä ja erikseen, Turun yliopisto, historian laitos, julkaisuja 44, Turku: Turun yliopisto, kulttuurihistoria, Olavi Paavolainen -seura, 69–75.

Pelvo, Matti (2007): Avautuva maailma ja kodin pyyteet. Kodin ja vieraan suhde suomalaisissa ulkomaanmatkojen kuvauksissa 1945–1963,Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja 49, Joensuu: Joensuun yliopisto.

Raittila, Pentti (2004): Venäläiset ja Virolaiset suomalaisten Toisina. Tapaustutkimuksia ja analyysimenetelmien kehittelyä,Tampere: Tampereen yliopisto.

Rauhala, Pirkko-Liisa (2002): “Havaintoja Suomen ja Viron sillalta”, Yhteiskuntapolitiikka, 67: 5, 430–444.

Rausmaa, Heikki (2007): Tuglaksen tuli palaa: Tuglas–seuran ja suomalais-virolaisten suhteiden historiaa,Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1136, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura & Tuglas-seura.

Rausmaa, Heikki (2013): “Kyllä kulttuurin nimissä voi harrastella aika paljon”. Suomen ja Viron poliittiset suhteet keväästä 1988 diplomaattisuhteiden solmimiseen elokuussa 1991, Historiallisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta, Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Roiko-Jokela, Heikki (ed.) (1997): Virallista politiikkaa, epävirallista kanssakäymistä: Suomen ja Viron suhteiden käännekohtia 1860–1991,Jyväskylä: Atena Kustannus Oy.

Roiko-Jokela, Heikki (1997): “Yli Suomenlahden – Kohtalona Suomi. Toinen maailmansota suhteiden käännekohtana”, Heikki Roiko-Jokela (ed.): Virallista politiikkaa, epävirallista kanssakäymistä: Suomen ja Viron suhteiden käännekohtia 1860–1991,Jyväskylä: Atena Kustannus Oy, 182–228.

Rolston, Holmes II (2007): “Onko maisemien esteettisen arvioinnin pohjattava tieteeseen?”, Yrjö Sepänmaa, Liisa Heikkilä-Palo & Virpi Kaukio (eds): Maiseman kanssa kasvokkain, Helsinki: Maahenki Oy, 80–91.

Rui, Timo (1998): ”Suomen silta tieteen kulkuväylänä. Tiedonsiirrot virolaisten kansallisten tieteiden rakentajana”, Kari Immonen & Tapio Onnela (eds), Suomi ja Viro: yhdessä ja erikseen. Turun yliopisto, historian laitos, julkaisuja 44, Turku: Turun yliopisto, kulttuurihistoria, Olavi Paavolainen -seura, 116–138.

Salokannel, Juhani (1998a): Sielunsilta: Suomen ja Viron kirjallisia suhteita 1944–1988,Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Salokannel, Juhani (1998b): “Neuvosto-Viro suomalaisten silmin: Henkilöitä, tyyppejä, huomioita”, Kari Immonen & Tapio Onnela (eds): Suomi ja Viro: yhdessä ja erikseen,Turun yliopisto, historian laitos, julkaisuja 44. Turku: Turun yliopisto, kulttuurihistoria, Olavi Paavolainen -seura, 13–19.

Savisaar, Edgar (2005): Viron vaaran vuodet, Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Statistics Finland: Foreign-language Speakers Account for 90 per cent of the Population Growth in 2013: http://tilastokeskus.fi/til/vaerak/2013/vaerak_2013_2014-03-21_tie_001_en.html?ad=notify (accessed 04 June 2014).

Suomen Suurlähetystö, Tallinna (2014): http://www.finland.ee/public/default.aspx?culture=fi-FI&contentlan=1 (accessed 5 June 2014).

Syrjänmäki, Jaakko (1998): “Tutkijanvaihdon kommelluksia Viron miehitysaikana”, Kari Immonen & Tapio Onnela (eds): Suomi ja Viro yhdessä ja erikseen,Turun yliopisto, historian laitos, julkaisuja 44, Turku: Turun yliopisto, kulttuurihistoria, Olavi Paavolainen -seura, 56–68.

Tilastokeskus (2013): http://www.stat.fi/index.html (accessed 31 May 2013).

Tilastokeskus (2013): Finnish Travel: http://tilastokeskus.fi/til/smat/index_en.html (accessed 05 June 2014).

Tourism Tallinn (2013): Arrival by Sea: http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/travelplanning/arrival/bysea (accessed 05 June 2014).

Tuglas-seura (2013): http://www.tuglas.fi/index.php?id=245 (accessed 05 June 2014).

Viro.fi (2014): Viron laivamatkat: http://www.viro.fi/laivamatkat/ (accessed 05 June 2014).

Viron Suurlähetystö (2014): http://www.estemb.fi/suurlahetysto (accessed 05 June 2014).

Virtasalo, Iiris (2008): ”Tyyliä ja korkeutta! Kaupunkisuunnittelu ja kaupunkiunelmat 1900-luvun alun Tallinnassa”, Alue ja ympäristö, 37: 2, 27–40.

Yle, Elävä arkisto. Laivalla Tallinnaan: Helsinki-Tallinna-laivareitti avataan (8.7.1965) (2011): http://www.yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/laivalla_tallinnaan_51908.html#media=51916 (accessed 13 June 2014).

Ylönen, Irene (1998): ”Suomen sillan rakentajat. Suomen Viro-seurat vuosina 1881–1991”, Heikki Roiko-Jokela (ed.): Virallista politiikkaa, epävirallista kanssakäymistä: Suomen ja Viron suhteiden käännekohtia 1860–1991,Jyväskylä: Atena Kustannus Oy, 326–357.

Zetterberg, Seppo (1995): “Historian jännevälit”, Seppo Zetterberg (ed.): Viro: Historia, kansa, kulttuuri, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 45–145.

Zetterberg, Seppo (2007): Viron historia,Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1118, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Downloads

Published

2014-12-15

How to Cite

Lauén, K. (2014) “Facing the Otherness: Crossing the Finnish-Soviet Estonian Border as Narrated by Finnish Tourists”, Culture Unbound, 6(6), pp. 1123–1143. doi: 10.3384/cu.2000.1525.1461123.

Issue

Section

Part 2: Border crossers and crossovers in travel narratives